روز معلم خجسته باد

شرکت تولیدی صنعتی پلی اتلین آبریزان
روز معلم مبارک
معلم عزیز، روزت مبارک

معلمی شغل نیست، عشق است!
ریاست و پرسونل شرکت تولیدی صنعتی پلی اتلین آبریزان، فرارسیدن خجسته روزِ معلم؛ این قشر زحمت کش جامعه، آتیه ساز نسل های آینده و مسبب آفرینش های بشر را خدمت تمام معلمین این بوم تبریک و تهنیت عرض نموده و از بارگاه مستعانِ منان، نیکویی دوجهان را برای شان خواهان است.
معلمین را قدر بدانیم!!!
با عرض حرمت (ریاست و پرسونل شرکت تولیدی صنعتی پلی اتلین آبریزان)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *