همایش محیط زیست

ما هماره با اشتراک و اعلان حمایت خویش در عرصه های مختلف اجتماعی ، نقش خویش را جهت رساندن خدمات ارزنده؛ به خوبی ایفا نموده ایم.

حمایت شرکت تولیدی صنعتی پلی اتلین آبریزان از همایش حفاظت از محیط زیست( برگزار شده توسط جوانان هری زمین)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *